Gen. Otis & James Pinto - 2000 Reunion
(Courtesy: James P Pinto)